Fundació Kontrast
C. Sant Agustí, 3-5. Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 476 20 34
Fax. 93 476 20 31
a/e: fkontrast@fkontrast.org
http://www.fkontrast.org

Membres i participants

Membres i participants | L'organització

Patronat

President:
Sr. Miquel Flamarich (BCF Consultors)

Secretari:
Sr. Miquel Puiggalí

Tresorer:
Sr. Ezequiel Baró

Vocals:
Sr. Jaume Roqué (Districte Digital)
Sr. Josep Maria Tur
Sra. Isabel Gol (BCF Consultors)

Comissió Assessora

Sr. Ignasi de Delàs
Sr. Francesc Freixa

Direcció

Sra. Ana Jurado

L'organització

Els òrgans de govern de la Fundació Kontrast previstos segons els seus Estatuts i organigrama són els següents:

Consell de Membres de ple dret

Format pel conjunt dels membres de la Fundació que contribueixen al manteniment i a la gestió de la seva activitat.

Patronat

Òrgan rector, administrador i de representació de la Fundació. En són membres les empreses i professionals que van ser nomenats en l'acte constitutiu i per acords posteriors del Patronat.

D'entre els membres del Patronat s'escullen per un període de quatre anys els càrrecs de President, Tresorer i Secretari.

Comissió Delegada

Òrgan executor de les decisions adoptades al si del Patronat. El formen el President, el Secretari, el Tresorer i un Director amb caràcter executiu.

Comissió Assessora

A nivell consultiu la FK compta amb l'assessorament d'una Comissió integrada per experts (provinents de fundacions, ONG, àmbit acadèmic...), els quals seran escollits pel Patronat. Aquests experts estaran també presents al Patronat per poder orientar-lo en les línies de treball de la FK i, molt especialment, de cara a l'avaluació dels projectes presentats a la convocatòria de l'ajut de recerca.