Fundació Kontrast
C. Sant Agustí, 3-5. Baixos
08012 Barcelona
Tel. 93 476 20 34
Fax. 93 476 20 31
a/e: fkontrast@fkontrast.org
http://www.fkontrast.org

Incentius fiscals per a participar

Com participar | Incentius fiscals per a participar

Beneficis fiscals aplicables a les aportacions de persones físiques i jurídiques:

Aportacions efectuades per persones físiques

 • Deducció: els contribuents de l'IRPF tindran dret a deduir de la seva quota íntegra el 25% de la base de deducció.
 • Límit a la deducció: la base de les deduccions no podrà excedir el 10% de la base liquidable del contribuent. Per l'excés no es podrà practicar deducció.
 • Els contribuents de l'impost sobre la renda de no residents que operin en territori espanyol sense establiment permanent, poden aplicar la deducció prevista per a les donacions realitzades per persones físiques, en les declaracions que presentin per fets imposables esdevinguts en el termini d'un any des de la data del donatiu. La base de deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del conjunt de les declaracions presentades en aquest termini.

Aportacions efectuades per persones jurídiques

 • Deducció: els subjectes passius de l'Impost sobre Societats tindran dret a deduir de la quota íntegra, minorada en les deduccions i bonificacions previstes a la llei, el 35% de la base de deducció.

  Les quantitats corresponents al període impositiu no deduïdes es poden aplicar en les liquidacions dels períodes impositius que concloguin en els 10 anys immediats i successius.

 • Límit a la deducció: la base de deducció no podrà excedir el 10% de la base imposable del període impositiu.

  Les quantitats que excedeixin d'aquest límit es podran aplicar en els períodes impositius que concloguin en els deu anys immediats i successius.

 • Els contribuents d'aquest impost que operin mitjançant establiment permanent poden aplicar la deducció establerta per als donants persones jurídiques.

  En qualsevol cas s'haurà de justificar mitjançant certificació de la Fundació l'efectivitat de la donació realitzada.

  També hi ha els convenis de col·laboració a activitats d'interès general, que són aquells pels quals les fundacions, a canvi d'un ajut econòmic per a la realització de les activitats que efectuïn en compliment dels fins previstos a la Llei, es comprometen per escrit a difondre la participació del col·laborador en les seves activitats.

  El benefici fiscal permet deduir en la quota integra de l'impost el 15% de les despeses realitzades en propaganda i publicitat de projecció plurianual.

  L'import de la deducció no pot excedir del 90% de les donacions efectuades al Consorci. La base de la deducció serà el 100% de la despesa si es fa només el suport publicitari i publicita exclusivament l'esdeveniment i serà del 25% en cas contrari.